Privacystatement VU-NT2

Privacystatement VU-NT2

Dit statement is van toepassing op de relaties van VU-NT2. Hieronder verstaan wij:

 • Cursisten: personen die cursussen Nederlands volgen bij VU-NT2
 • Deelnemers: (aspirant-)docenten die deelnemen aan opleidings- en scholingsactiviteiten of aan assessments voor het certificaat Competent docent NT2 van de BVNT2
 • Docenten: personen die lesgeven of opleidings- en scholingswerkzaamheden verrichten in opdracht van VU-NT2
 • Ontwikkelaars: personen die meewerken aan de ontwikkeling van leermiddelen in opdracht van VU-NT2
 • Relaties en personen die hun interesse kenbaar hebben gemaakt om informatie te ontvangen van VU-NT2

VU-NT2 gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van haar relaties. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt en beveiligd. Door middel van dit privacy statement brengen wij u op de hoogte van het gebruik en de verwerking van de door VU-NT2 verzamelde persoonsgegevens.

De VU verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, AVG.
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt: 

 • Cursisten Nederlands als tweede taal: naam, burgerservicenummer (alleen bij Inburgeraars), geboortedatum. geslacht, e-mailadres, telefoonnummer,  nationaliteit, land van herkomst, moedertaal, beheersing van andere talen dan de moedertaal, vooropleiding, eventuele werkervaring, VU-status (student, PhD’er, medewerker of externe), doel van de cursus (werk, studie of anderszins), naam en emailadres van contactpersoon werkgever (als die de cursus betaalt) en hoe u bekend bent met VU-NT2; binnen de elektronische leeromgeving worden gegevens geregistreerd met betrekking tot presentie tijdens de lessen, gemaakte huiswerkopdrachten en toetsresultaten.
 • Deelnemers aan de opleidings- en scholingsactiviteiten: naam, geslacht, woonadres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geboorteplaats, vooropleiding.
 • Deelnemers aan de assessments: naam, geslacht, woonadres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geboorteplaats, naam en emailadres van contactpersoon werkgever (als die het assessment betaalt). 
 • Docenten aan de cursussen Nederlands en de scholings- en opleidingsactiviteiten: naam, geslacht, woonadres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, cv, behaalde diploma’s, gestuurde facturen.
 • Ontwikkelaars: naam, geslacht, woonadres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum.
 • Relaties en geïnteresseerden: naam, geslacht, e-mailadres, de organisatie waar u werkzaam bent, de functie die u daar vervult en hoe u VU-NT2 kent.

In de zin van de AVG is de VU verwerkingsverantwoordelijke voor alle verwerkingen van persoonsgegevens die in dit privacy statement zijn beschreven. Dit houdt in dat de VU beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze. De VU is verantwoordelijk voor een zorgvuldige en behoorlijke verwerking van uw persoonsgegevens.

De doelen waarvoor VU-NT2 de persoonsgegevens verwerkt verschillen per doelgroep, zoals hieronder is aangegeven:

Cursisten Nederlands: 

 • VU-NT2 heeft uw naam, adres en woonplaats nodig voor uw inschrijving voor en facturering van de cursussen.
 • Gegevens omtrent uw nationaliteit, moedertaal, beheersing van andere talen, vooropleiding en doel van de cursus zijn nodig om u in een passende lesgroep te plaatsen.
 • Uw e-mailadres en telefoonnummer zijn nodig om u te kunnen bereiken in geval van lesuitval etc.
 • Voortgangsgegevens (aanwezigheid bij de lessen, gemaakte huiswerkopdrachten, toetsresultaten) registreert VU-NT2 (in de elektronische leeromgeving Canvas) om te bepalen of u naar een volgende niveaugroep kunt doorstromen. 
 • VU-NT2 wil graag weten hoe u VU-NT2 kent om beter in staat te zijn de meest geschikte communicatiekanalen te kiezen. 
 • Als u inburgeraar bent, heeft VU-NT2 uw burgerservicenummer en geboortedatum nodig in verband met de facturering van uw cursus bij DUO.

Deelnemers aan opleiding en scholing:

 • VU-NT2 heeft uw naam, adres en woonplaats nodig voor uw inschrijving voor en facturering van de dienst die u afneemt. 
 • Uw geboortedatum en geboorteplaats worden vermeld op certificaat. 
 • Informatie over uw vooropleiding gebruikt VU-NT2 in verband met de van toepassing zijnde toelatingsprocedure. 
 • VU-NT2 maakt gebruik van de elektronische leeromgeving Canvas. In die omgeving wordt u met uw naam en e-mailadres in een groep ingedeeld waarbinnen u met uw docent en uw medecursisten kunt communiceren. Tijdens het traject worden gegevens geregistreerd die nodig zijn voor een succesvol verloop van de opleiding/scholing. Afhankelijk van het specifieke traject kunnen dit de volgende gegevens zijn: uw aanwezigheid bij de lessen, gemaakte (huiswerk-)opdrachten, toetsresultaten.

Deelnemers aan een assessment:

 • VU-NT2 heeft uw naam, adres, woonplaats, nodig voor uw inschrijving voor en facturering van het assessment.
 • Uw geboortedatum en geboorteplaats worden vermeld op certificaat. 
 • VU-NT2 wil graag uw e-mailadres en telefoonnummer weten om met u te kunnen communiceren, bijvoorbeeld als een assessment verplaatst moet worden of als uw ingeleverde portfolio daar aanleiding toe geeft.

Docenten, opleiders, na-scholers en ontwikkelaars:

 • VU-NT2 heeft uw naam, geboortedatum, adres, woonplaats en e-mailadres nodig om met u een Overeenkomst van Opdracht te sluiten.
 • Uw telefoonnummer gebruikt VU-NT2 om u te kunnen bereiken voor incidenteel overleg.

Relaties en geïnteresseerden:

 • VU-NT2 heeft uw naam en e-mailadres nodig om u, als u daar toestemming voor hebt gegeven, digitale nieuwsbrieven te kunnen sturen.
 • Daarnaast gebruikt VU-NT2 de gegevens omtrent de functie die u vervult, organisatie waar u aan verbonden bent, en hoe u VU-NT2 kent om doelgroepgericht te kunnen communiceren met haar relatienetwerk.

De VU c.q. VU-NT2 moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen: 

 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om de bovenstaande doeleinden te verwezenlijken;
 • De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent, zoals een Cursuscontract of een Overeenkomst van Opdracht die de VU met u heeft gesloten;
 • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor het ontvangen van digitale nieuwsbrieven. In dat geval heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens. 
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.

De VU verzekert passende technische en organisatorische maatregelen teneinde het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Dit betekent dat (persoons)gegevens tijdens verzending zijn versleuteld, en dat de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding zal plaatsvinden.

Alleen de medewerkers van de VU die uit hoofde van hun functie toegang nodig hebben tot uw persoonsgegevens om de bovenstaande doeleinden te verwezenlijken kunnen uw persoonsgegevens inzien.

De VU kan uw persoonsgegevens delen met derden. Dat doen wij met de volgende partijen: 

 • het VASVU, het schakeljaar voor anderstalige studenten van de VU in verband met intern doorstroming van NT2-cursisten naar het VASVU; 
 • het International Office van de VU, in verband met de cursussen die VU-NT2 biedt in opdracht van het IO; 
 • faculteiten van de VU in verband met het verlenen van kortingen op cursusprijzen voor studenten en medewerkers. 
 • de stichting voor vluchtelingstudenten UAF, in verband met het mentoraat van cursisten die door het UAF begeleid worden;
 • de leverancier van de elektronische leeromgeving Canvas, in verband met de onderlinge communicatie tussen docenten en cursisten/studenten; 
 • de leverancier van het online oefenprogramma bij de lesmethode Code+ (Uitgeverij ThiemeMeulenhoff), in verband met de gepersonaliseerde didactiek van het programma; 
 • Blik op Werk ten behoeve van het onderzoek naar de kwaliteit van de geleverde diensten; 
 • de gemeente Amsterdam ten behoeve van de begeleiding van in Amsterdam woonachtige inburgeringsplichtige cursisten van VU-NT2;
 • de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in verband met facturering van cursussen bij cursisten die het cursusgeld uit hun inburgeringslening laten betalen. 

Indien wij uw persoonsgegevens delen met derde partijen die uw persoonsgegevens in onze opdracht verwerken, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te borgen dat uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en in overeenstemming met de AVG worden verwerkt. Wij blijven zelf verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van deze verwerkingen.

Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens delen met andere partijen, zoals publieke instellingen, indien dit bijvoorbeeld noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of aan een rechterlijk bevel.


Nee, uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Bij de EER horen alle EU-landen plus Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Voor doorgiften van persoonsgegevens tussen deze landen gelden op grond van de AVG geen aanvullende regels.

In overeenstemming met de doelstellingen en de blijvende relatie met alumni bewaren wij persoonsgegevens voor een periode van maximaal vijf jaar nadat cursisten/deelnemers voor het laatst een cursus/opleiding hebben afgerond c.q. een assessment hebben afgelegd. Dit doen wij omdat sommige oud-cursisten aan DUO moeten kunnen aantonen dat zij zich in die periode hebben ingespannen om de Nederlandse taal te leren. Als een ex-cursist/-ex deelnemer geen contact meer wenst of als blijkt dat een relatie is overleden dan verwijderen wij alle contact- & aanvullende gegevens.

Gegevens van relaties ten behoeve van nieuwsbrieven worden maximaal vijf jaar nadat de relatie die gegevens verstrekt heeft, bewaard. Zij worden verwijderd indien de betrokken relatie daartoe een verzoek indient of dat aangeeft door middel van het aanklikken van een opt-out, waar in elke nieuwsbrief de mogelijkheid voor geboden wordt.


U hebt - onder bepaalde voorwaarden - het recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens, het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Indien u een van uw privacyrechten wenst uit te oefenen dan kunt u een verzoek indienen bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming van de VU. Via:
Functionaris voor de Gegevensbescherming
De Boelelaan 1091
1081 HV Amsterdam
functionarisgegevensbescherming@vu.nl 

Om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen, zal u worden gevraagd zich te legitimeren. Zo wordt gecontroleerd of het verzoek door de juiste persoon is gedaan. Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen via vu-nt2@vu.nl.