Drs. C.W.H. van der Voort

+31 20 59 86575
13a-45
c.w.h.vander.voort@vu.nl
faculteit der geesteswetenschappen ( nt2 )
Coördinator NT2 Expert NT2 Professional / Trainer en adviseur

Specialismen

  • Taalverwerving, methodiek en didactiek in taalonderwijs
  • Ontwerp van concepten en leermiddelen voor taalonderwijs
  • Curriculumontwikkeling
  • Ontwikkeling van immigranten en hun kinderen
  • Training en coaching van professionals en vrijwilligers over deze thema's.

Onderwijs

Opleiding en nascholing van docenten en vrijwilligers op een breed terrein van taaldidactiek, waaronder de thema's activerende didactiek en differentiatie, spreekvaardigheid en feedback, samenhang e-learning en leeractiviteiten in de les.

Materiaalontwikkeling

Lesmethodes voor volwassen NT2- en NT1- deelnemers en voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs methodieken voor bevordering participatie.

Onderzoek

  • Onderzoek naar de kwaliteit van het inburgeringsonderwijs in opdracht van verschillende grote gemeentes.
  • Klanttevredenheidsonderzoek cursisten inburgering in Rotterdam

Publicaties

Lesmethodes en methodieken; scholingsmateriaal  

• Succes! Lees- en schrijfmethode voor laaggeletterden. (als inhoudelijk projectleider). In opdracht van de Stichting Lezen&Schrijven. Den Haag (2015).

• DISK, leergang NT2 voor leerlingen in de 1e opvang van het voortgezet onderwijs) (als inhoudelijk projectleider). Amsterdam: Boom (2013).

• SpreekTaal, Materiaal voor vrijwilligers die anderstaligen ondersteunen bij het beter leren spreken van het Nederlands (ontwikkeling concept), in opdracht van Het begint met taal. 2012-2013

• Kies je route. Activeringsmateriaal voor allochtone mannen (als projectleider). Amsterdam: VU-NT2 (2010)

• De deur uit. Ontwikkelingsassessment voor allochtone vrouwen (als projectleider). Amsterdam: VU-NT2 (2008)

• CODE - Als auteur: CODE deel 2 en deel 3. Amersfoort: ThiemeMeulenhoff (2004 - 2006)

• CODE - Als inhoudelijk projectleider: CODE deel 1 (2004). Amersfoort: ThiemeMeulenhoff (2002-2003)

• Proefcursus Nederlands als tweede taal in de basiseducatie en Post-HBO-opleiding Nederlands als tweede taal (voor vrijwilligers en professionals in de volwasseneducatie). In opdracht van het Ministerie van OC&W (1986/1990 e.v.).

• Vier op een rij. Een onderzoek naar de effectiviteit van vier methodieken Nederlands als tweede taal (eindred.) (1986) Utrecht: NCB.

• Een zekere woordenschat. Woordenschatverwerving voor anderstalige analfabeten (als projectleider samen met Bastienne Tholen) (1986) Utrecht: NCB.

• 7/43. Een methode alfabetisering voor anderstaligen. (als projectleider samen met Bastienne Tholen) (1986) Utrecht: NCB.

• Daar zit wat in … Thematisch cursorisch tweede taalonderwijs voor Surinamers, Antillianen en Molukkers. Handleiding voor docenten Nederlandse taal die tweede taalonderwijs geven aan volwassenen binnen de basiseducatie.empty(1986). (samen met Hanneke van der Schoot) Utrecht: StEM.

• Verder na de basiseducatie: doorstroming en schakeling van etnische groepen naar vervolgeducatie. (1984) (samen met Charlie Munster) Utrecht: StEM.

Artikelen

• Schrijven en dan? Over schrijfopdrachten in de lees- en schrijfmethode Succes! en het geven van effectieve feedback op taalproductie. In Tijdschrift Les, jaargang 33 nr. 196

• Een geweldige ervaring. Gecertificeerde docenten over hun certificering. In Tijdschrift Les: jaargang 29 nr. 169;

• De deur uit. Een ontwikkelingsassessment. (samen met Gerrie Gastelaars en Titia Boers). In Tijdschrift Les jaargang 26 nr. 155;

• Relatie binnen- en buitenschools leren: hoe dan? In Tijdschrift Les, jaargang 26 nr. 153;

• Ik heb een missie. De balans tussen taalverwerving, de praktijk en de eindtermen van het inburgeringsexamen is zoek. Interview door Teun van Iperen. In Tijdschrift Les, jaargang 26 nr. 151;

• Keep the good work up of: laten we investeren in professionaliteit. In Tijdschrift Les, jaargang 24, nr. 143;

• Het gaat niet alleen om het ‘wat’ maar ook om het ‘ hoe’: over nascholing en taalbeleid in het voortgezet onderwijs. In Voorzetten 42, Lezingen van de Algemene Conferentie van de Nederlandse Taal en letteren. (1992);

• Nederlands als tweede taal op school: een bundel artikelen over Nederlands als tweede taal in het onderwijs (samen met Ed Olijkan). (1988);

• Door school ik leer goed Nederlands praten en dan ik kan een mooie toekomst bouwen. In: Levende Talen (1985).

 

Links

LinkedIn-profiel 

     

Succes!

De deur uit

Kies je route

SpreekTaal

Beroepsvereniging van NT2-docenten

Kwaliteitsgroep Educatie en Taal (KET)

Tijdschrift Les

CODE

DISK

Nevenwerkzaamheden

Geen nevenwerkzaamheden
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017